TRUHLA SMLOUVY

Posvátná truhlice uchovávající TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU své doby.

Na stránce se pracuje.

Aby se dal organizovat divoký negramotný národ, který prožil 430 let v brutálním otroctví v Egyptě a byl nesamostatný a neorganizovaný, vzpurný a nemocný, bylo nutné postavit svatostánek jako ústřední svatyni, kde se uctíval BŮH JEHOVA, který vyvedl se svojí cherubskou armádou Izrael v počtu více jak 3 miliony lidí z egyptského otroctví.

Uprostřed svatostánku byla umístěna TRUHLA SMLOUVY, ve které se uchovávalo několik sakrálních posvátných historických předmětů, zákon a tajemství svatého grálu té doby. Každá doba měla svoje pravidla, kterými když se lidé řídili v podmínkách, ve kterých žili, mohli být dlouhověcí. V době, kdy se formoval židovský národ z otroctví, měli průměrný věk 33 let a mohli si ho zvýšit na 120, kdyby dodržovali pravidla, a to i v Sinajské poušti.

TRUHLA SMLOUVY byla známá tím, že měla na víku vytepané dva zlaté cherubíny. Nesmělo se na ni sahat, protože byla frekvenčně navibrovaná, aby léčila, vyzařovala frekvenci 432Hz, kterou nešlo jinak na poušti zařídit, nebyly tam pyramidy ani vysílačky jiného typu. Byla na ní připjata tehdejší telepatická navigace pro velekněze, aby mohl komunikovat na ether, neboť to jinak nešlo zařídit. Proto se nosila na tyčích a dko by na ní sáhl, dostal plasmovou střelu a zemřel.

Aby velekněz mohl telepaticky komunikovat, musel mít absolutní klid a ladit se do frekvence 432HZ na meditacích a na speciálních dýchacích technikách, na nástroji harfa laděné na 432Hz, alikvótním zpěvem a nesměl se stýkat s lidem, kromě tichého shromáždění, protože 3 milionový národ ve stanech strašlivě hlučel a velekněz pak neslyšel BOHA, co říká.

Telepatická komunikace je tichá. Velekněz proto trávil u TRUHLY SMLOUVY ve SVATÉ mnoho času v osamění, byla to těžká letitá řehole, které si národ většinou nevážil, nechápal o co se jedná, neboť tam nikdo jiný nesměl vstupovat a velekněz to negramotným lidem těžko vysvětloval. KDO TO NEZAŽIL, TAK MU NEVĚŘIL. Lidé se dožadovali zázraků fyzického rázu, jinak nechtěli následovat velekněze. Pokud velekněz ztratil požehnání tím, že dělal chyby, BŮH JEHOVA se mu nemohl ozvat a byl osamělý na národ, který mu nevěřil. Pokud národ velekněze nerespektoval, nešlo se s nimi nijak spojit a jejich špatnost a chyby se rozšiřovaly, až vyhynuli rukou zločinců na nich. Většinou je pohltil hladomor nebo okolní divoké sadistické sodmitsko gomoristické sexuchtivé modlářské národy, které přinášeli do jejich poměrně poklidné komunity násilí.

Židé bohužel neustále reptali, nedodržovali boží zákony a hádali se a měli zvyk soudit bez řádného soudu a násilně, panovala mezi nimi šaría - falešná obviňování, která se neprověřovala a rovnou se kamenovalo, upalovalo nebo křižovalo, vyhánělo za město a zotročovalo. Nikdy si sakrální soudní systém kromě doby Davida a Šalamouna nevytvořili a po smrti Šalamouna ho zase zničili. Dobrých králů, kteří krátce obnovovali pravé uctívání a bděli nad dodržováním Zákona, bylo málo. Vždy byli zavražděni, protože si nezajistili řádnou ochranu osobnosti a byli naivně důvěřiví. Mezi Židy panovala velká dualita, neboť byli národ velice metropolitní. Patriarcha Abraham, ze kterého vzešli mísením se s ním v genetické linii Jákoba, jeho vnuka, měl 100 manželek z různých končin světa. Bible hovoří pouze o několika z nich, o dalších se ztratil záznam. Císařský panacejský národ se zakládal několikrát metropolitně a potomci se vyráběli podle ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE, aby milovali všechny a neboli to fašisti. Abraham poslechl BOHA JEHOVU a stvořil svůj patriarchální rod ze 100 jazykových skupin.

Židé pocházejí z jeho syna Izáka a jeho syna Jákoba, který byl přejmenován na Izrael. Slovo Žid pochází ze slova JUDE, které se četlo původně Žúd. Existují nepřesnosti ve výkladu, protože slovo Žúd byl výraz pro obyvatele desetikmenného království Izraelské a Žid pochází ze slova ŽÍT - existovat  avzniklo v 1. století našeho letopočtu, když SVAROH AUM, PRAOTEC BOHEMUS, a jeho syn JEHOSHUA SVAROG (legendární Ježíš Kristus) odváděli své soukmenovce, z oblasti JUDY zejména, do BOHEMIE, aby unikli před židovsko-římskou vyhlazovací válkou, která už probíhala v jiných oblastech na okrajích Izraele. Ariánští Herodotovci, kteří přešli pod Římany, ale byli to původně židé , se obrátili proti svému národu a chtěli ho vyhladit, což se jim téměř povedlo. O této válce mluví přesně podle skutečných událostí Josephus Flavius v knihe Válka židovská. To si opatřete jako povinnou četbu, je o vás, kteří jste byli vyvedeni a unikli jste brutální smrti. zemřelo zde více jak 3,5 miionu Židů, jenom v Jeruzalémě, který byl obléhán, zemřelo více jak 1 milion našich příbuzných. Vyhladověli ho tak, že lidé jedli své vlastní děti. Lidé úplně zešíleli. Rodili děti, aby je snědli, drželi ženy jako prasata v chlívkách. Znásilnili je, krmili je , porodili děcko a pak děti snědli a ženu kojili, dokud nezemřela. Takové byly tenkrát vztahy mezi židy, kteří neutekli, nereagovali na Ježíšovo volání po odchodu z oblasti, kde se nebezpečně po celosvětovém zemětřesení kumulovalo násilí. Většina lidí totiž částečně ohluchla, zejména pak ti nejchudší a ti pak páchali ta nejhorší zvěrstva neb se o ně nikdo nestaral, měli hlad a tak neměli žádné slitování. Zemětřesením se pohnuly plasmové generátory NAŠEHO VĚČNÉHO OTCE HÁBA SOLÚTA AGAPE  a než se planeta země uklidnila neb se chvilku houpala ve světových vodách, tak měli na některých geopatogenních zónách lidé divné chutě. V Jeruzalémě bujel kanibalismus. Lidé měli divné chutě a směrovali do sadismu neb byli zoufalí a neměli nad sebou žádného BOHA ani zákon. BŮH JEHOVA totiž 5 let po zemětřesení obnovil budování KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH v BOHEMII, kam je odváděl PRAOTEC BOHEMUS a jeho 36. syn Ježíš Kristus. Ten byl resuscitován po napadení ariánskými Herodotovci a vzkříšen, regneneroval se na meditacích a odešel do BOHEMIE také se svojí rodinou, manželkou a tenkrát se čtyřmi dětmi.

Truhla smlouvy v té době neexistovala, neboť jí ukradli již Babylóňané z chrámu a druhý chrám jí neměl. Nikdy nebyla obnovena, nemělo to cenu, národ si jejího odkazu nevážil. Přestali děkovat za své vyvedení z egyptského otroctví a tak upadli do jiného. Byli rozptýleni po celé obydlené zemi v diasporách. Tak je tomu dodnes.

TRUHLA SMLOUVY byla po založení Jeruzaléma přenesena do Jeruzalémského chrámu do NEJSVĚTĚJŠÍ SVATYNĚ, kam vstupoval pouze velekněz jednou ročně. Jelikož všechny předměty v chrámu byly ze vzácných surovin a byl zde uchováván židovský poklad, neustále se o Jeruzalém bojovalo.

Více o truhle smlouvy se dočtete v encyklopedii Insight on the Scriptures v češtině zde:

https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1200000369#h=1

Encyklopedii Insight on the Scriptures budeme používat ve výuce náboženství ve školách, doporučujeme vám, abyste si jí objednali za poplatek 3000Kč u svědků Jehovových v printu.

V TRUHLE SMLOUVY bylo DESET PŘIKÁZÁNÍ psaných BOŽÍM PRSTEM. Původních DESET PŘIKÁZÁNÍ MOJŽÍŠ vzteky rozbil, protože než se vrátil ze Sinaje, jeho národ začal uctívat zlaté tele a provozovat sadisticky vulgární hromadnou sexualitu - tzv. orgie. BŮH JEHOVA provinilce pak zabil na místě plasmovým generátorem a vzal je do tehdejší gehenny.